Kanał Wyżej
Regulamin Organizacyjny - Załączni do Zarządzenia Nr 3419/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 kwietnia 2006r

Regulamin Organizacyjny Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
& 1
Regulamin organizacyjny Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zwany dalej "regulaminem", określa szczegółową organizację pracy Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zwanej dalej "Poradnią".
& 2
Podstawy prawne i przedmiot działania poradni określa statut poradni.
& 3
Poradni jest jednostką bdżetową w rozumieniu ustwy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm).
& 4
Poradnia jest pracodawcą samorządowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm).
& 5
Pracą Poradni kieruje dyrektor, przy pomocy głównego księgowego.
& 6
1. Dyrektor odpowiada za realizację zadań Poradni.
2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
    1/ zapewnienie prawidłowego funkcjonowania poradni i kierowanie jej działalnością,
    2/ zarządzanie środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Poradni, sporządzanie planu finansowego,
    3/ sporządzanie planów pracy poradni, nadzór nad ich realizacją oraz sprawozdawczością,
    4/ reprezentowanie Poradni na zewnątrz,
    5/ dokonywanie czynności prawnych oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie określonym w pełnomocnictwach,
    6/ współpraca z Biurem Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszwy i Zarządem Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
    7/ koordynacja różnych form pomocy psychologicznej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z działaniami poradni,
    8/ współpraca z instytucjami, których działalność wspomaga poradnię,
    9/ składanie w Biurze Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy i w Zarządzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy corocznych sprawozdań z działalności Poradni,
    10/ promowanie różnych form pomocy oferowanych przez Poradnię.
& 7
Do zadań głównego księgowego Poradni należy w szczególności:
1/ prowadzenie rachunkowości,
2/ wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3/ dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4/ dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
& 8
1/ Do zadań pracowników poradni należy wykonywanie obowiązków określonych w ich zakresach czynności.
2/ W celu realizacji zadań Dyrekto poradni może tworzyć doraźne zespoły zadaniowe.



Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Regulamin Organizacyjny - Załączni do Zarządzenia Nr 3419/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 kwietnia 2006r
Statut -Załacznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/888/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 września 2004r.

Wersja standardowa