Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - SPR Bielany > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Statut -Załacznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/888/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 września 2004r.

Statut -Załacznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/888/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 września 2004r.

  Drukuj
 

Statut Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zwana dalej "Poradnią", działa na podstawie:

& 1

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

2)) ustawy z dnia 15 marca 2002r o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

4) ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

5) niniejszego statutu

& 2

Poradnia jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy działającą na terenie Warszawy.

& 3

Celem działania Poradni jest prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w zakresie działań psychologicznych, pedagogicznych i prawnych oraz terapii rodzinnej.

& 4

Poradnia realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1/ poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla dorosłych, młodzieży i dzieci w tym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,

2/ diagnozę psychologiczną,

3/ terapię indywidualną i grupową dorosłych, młodzieży i dzieci w tym wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych,

4/ mediacje rodzinne,

5/ psychoterapię rodzinną i małżeńską,

6/ tworzenie grup samopomocowych i grup wsparcia,

7/ działalność informacyjną i psychoedukacyjną,

8/ prowadzenie form doskonalenia i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla osób działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie

& 5

W realizacji zadań Poradnia współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny wymagającej wsparcia.

& 6

Poradnia jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

& 7

Miasto Stołeczne Warszawa zapewnia środki finansowe na realizację zadań Poradni, zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie i wynagrodzenia dla pracowników do wysokości planu finansowego.

& 8

W Poradni może być tworzony środek specjalny.

& 9

1/ Poradnią kieruje Dyrektor

2/ Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy

3/ Dyrektor kieruje Poradnią przy pomocy głównego księgowego

4/ Poradnia jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych w Poradni pracowników.

& 10

Dyrektor Poradni składa Prezydentowi m.st. Warszawy - po zaopiniowaniu przez Radę Dzielnicy - coroczne sprawozdanie z działalności Poradni.

& 11

Szczegółową organizację pracy Poradni określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Prezydenta m.st. Warszawy.

& 12

Nadzór nad działalnością Poradni sprawuje Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

 
 
Wprowadził BZMW/jzebrowska 16-09-2008
Aktualizujący bzmw/jzebrowska 16-09-2008
Zatwierdzający bzmw/jgoransson 16-09-2008
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-09-2008
Liczba odwiedzin: 1074
Rejestr zmian